top of page

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Οι πληροφορίες στον ιστότοπο www.sportprodive.com παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 13 του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 2016/679 (εφεξής Κανονισμός ή GDPR), σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003 και μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

Sportpro italia snc. ενημερώνει ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται επομένως την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου μόνο για τους σκοπούς και με τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω.

α) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

1. Ο ελεγκτής δεδομένων είναι η SportPro Italia snc Via Degli Ottoboni, 16 -20148- ΜΙΛΑΝΟ σελ. ΦΠΑ 09788680966

2. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@sportproitalia.com

 

β) Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας:

1. τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα») που παρέχονται από εσάς κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε διεπαφή ιστού για τη δημοσίευση και την παρακολούθηση ιστοσελίδων ενημερωτικής και σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή και για στατιστικούς λόγους και για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου.

2. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας (αποθήκευση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία) σε κάθε περίπτωση με όρους συμβατούς με αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες·

 2. διατυπώνει εκτιμήσεις·

 3. επιτρέπουν την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών·

 4. εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις·

 5. απαντήστε στην αυθόρμητη αποστολή από εσάς του βιογραφικού σημειώματος.

 6. (μάρκετινγκ) για αποστολή, επίσης περιοδικά, για παράδειγμα μέσω ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικού υλικού, άμεσων πωλήσεων, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή/και εμπορικής και προωθητικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων σε εκθέσεις, συναντήσεις, σεμινάρια κατάρτισης και/ή άλλα ιδιωτικά/δημόσια εκδηλώσεις που διοργανώνονται για την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που πραγματοποιούνται απευθείας από την Εταιρεία ή μέσω εξωτερικών εξειδικευμένων εταιρειών. Αυτό μπορεί να γίνει με e-mail, MMS ή μηνύματα SMS ή οποιοδήποτε άλλο είδος μηνύματος.

 7. Προφίλ: τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ που συνίστανται στον προσδιορισμό προτιμήσεων, γεύσεων, συνηθειών, αναγκών και επιλογών κατανάλωσης μέσω της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό: προσωπικά δεδομένα ή κατοικία / γεωγραφική περιοχή, ηλικία, που παρέχονται από εγγραφή στον ιστότοπο της Εταιρείας, δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου της Εταιρείας και σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου (αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες, εύρος κατανάλωσης, επίπεδο δαπανών κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία και τον ορισμό του προφίλ σας, το οποίο είναι χρήσιμο για την επεξεργασία της αγοράς και τις στατιστικές αναλύσεις ή/και για τη βελτίωση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται και για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας. Με την επιφύλαξη της ειδικής συγκατάθεσης που αναφέρεται στο σημείο β) 2, VI (Μάρκετινγκ), το προφίλ σάς επιτρέπει να κατευθύνετε τη δραστηριότητα αποστολής διαφημιστικών και εμπορικών ανακοινώσεων εξατομικεύοντάς τα με τα μέσα που αναφέρονται σε αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται τόσο σε ενιαία όσο και σε συγκεντρωτική μορφή και μπορούν να εμπλουτιστούν, να συγκριθούν και να διασταυρωθούν με άλλα δεδομένα που έχει νόμιμη κατοχή της Εταιρείας. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρεται στα στοιχεία β) σημείο 2 (I, II, III, IV) είναι το άρθ. 6 παράγραφος 1, έστω. β) και γ) των Κανονισμών, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών, για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι ο ενδιαφερόμενος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων ή για την απάντηση αιτημάτων το ενδιαφερόμενο μέρος, αντιπροσωπεύοντας επίσης μια μεταχείριση απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή θα καθιστούσε αδύνατη την ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο, την εύρεση αιτημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται στο στοιχείο β), σημείο 2 V που αποστέλλονται αυθόρμητα είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1, έστω. β) του Κανονισμού καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή προσυμβατικών μέτρων που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Η παροχή προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή θα καθιστούσε αδύνατη την εύρεση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρεται στο lett. β), το σημείο 2, VI και VII είναι άρθ. 6, παράγραφος 2, εδ. α) του Κανονισμού. Τα δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς μπορεί να υποβληθούν σε επεξεργασία με ρητή και ειδική συγκατάθεση. Η χορήγηση συγκατάθεσης για αυτούς τους σκοπούς είναι επομένως δωρεάν και προαιρετική και, σε αντίθετη περίπτωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα περιοριστεί στην επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στα περαιτέρω σημεία, χωρίς να θίγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών. Ακόμη και αν παρέχεται η επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας απλώς ένα αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

γ) Δεδομένα επεξεργασίας

1. δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Ο ιστότοπος ασχολείται αποκλειστικά με κοινά δεδομένα (όπως: όνομα, επώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.) 

2. δεδομένα πλοήγησης

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τα υποκείμενα των δεδομένων που συνδέονται στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις των αιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της επιτυχούς απόκρισης του διακομιστή, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του ενδιαφερόμενου μέρους.  

 

δ) Μέθοδοι επεξεργασίας 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τη χρήση εργαλείων και διαδικασιών κατάλληλων για την εγγύηση της ασφάλειας και του απορρήτου, τόσο με τη χρήση αναλογικών/χάρτινων υποστηριγμάτων όσο και με τη βοήθεια υποστηρίξεων και εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής.

 

ε) Τα υποκείμενα που μπορεί να είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων που ορίζονται από αυτόν και από τους αυστηρά εξουσιοδοτημένους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων. Η ενημερωμένη λίστα των Διευθυντών και των διορισμένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων για διαβούλευση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν, μετά από επιθεωρήσεις ή ελέγχους, σε όλους τους φορείς επιθεώρησης που είναι αρμόδιοι για ελέγχους και ελέγχους σχετικά με την κανονικότητα των νομικών υποχρεώσεων. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν ως παράδειγμα και δεν περιορίζονται σε εταιρείες / επαγγελματικές εταιρείες που παρέχουν βοήθεια, συμβουλευτική ή συνεργασία στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε λογιστικά, διοικητικά, φορολογικά, νομικά, φορολογικά, οικονομικά, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, σε σχέση στη δημιουργία και διαχείριση της συμβατικής ή/και προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, στις δημόσιες διοικήσεις για την εκτέλεση θεσμικών λειτουργιών εντός των ορίων που ορίζονται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών στους οποίους απαιτείται επικοινωνία για την εκπλήρωση τις υπηρεσίες που είναι εγγενείς και συνδέονται με την υφιστάμενη συμβατική ή/και προσυμβατική σχέση μαζί σας, σε άλλους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για την εκπλήρωση των εργαλείων ή/και βοηθητικών καθηκόντων τους στην εκτέλεση των η σχέση μαζί σας επί τόπου και πάντα υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη του τ της θεραπείας, των υπευθύνων για τη θεραπεία και των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη θεραπεία αυστηρά εξουσιοδοτημένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσια ή ιδιωτικά υποκείμενα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα δυνάμει νομικών ή κανονιστικών διατάξεων ή δυνάμει διατάξεων δικαστικής αρχής. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν εκτός από τις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη ρητή και ρητή συγκατάθεσή σας. Στην τελευταία περίπτωση, η διάδοση θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση και θα διέπεται από όσα έχετε ρητά συναινέσει με μια πράξη υπογεγραμμένη από εσάς.  

 

στ) Περίοδος διατήρησης δεδομένων 

Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται για τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση των αιτημάτων σας και σε κάθε περίπτωση για όχι περισσότερο από 10 (δέκα) έτη περιορισμένη και λειτουργικά στην ανάγκη να είναι σε θέση να εγγυηθεί η Εταιρεία οποιαδήποτε άσκηση και προστασία, δικαστικά ή/και εξώδικα, των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους που απορρέουν, συνδέονται ή συνδέονται με την υπάρχουσα σχέση μαζί σας ή/και με το αντικείμενό της. 

Τα δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται σε έντυπη μορφή και δεν καταλογίζονται και αποθηκεύονται για 12 μήνες. Μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος διατήρησης χωρίς να έχει προσληφθεί ο υποψήφιος, τα δεδομένα καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για πρόσθετους προαιρετικούς σκοπούς (σκοπούς μάρκετινγκ) θα διαγραφούν μετά την 2ετή περίοδο, όρος που κρίνεται κατάλληλος, καθώς πρόκειται για δεδομένα που σχετίζονται με την πώληση των αγαθών που καλύπτονται από τη σύμβαση και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την ανάκληση του συγκατάθεση, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies θα διατηρηθούν για την περίοδο που καθορίζεται από το μεμονωμένο cookie. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική cookies στον ιστότοπο.  

 

ζ) Ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 

η) Πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων 

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ ή σε κάθε περίπτωση που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (που αποτελείται από την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία), θα ενεργήσει ως εξής.

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων στις προαναφερθείσες τρίτες χώρες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα εγγυηθεί επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με το άρθρο. 45 Ευρωπαϊκός Κανονισμός αριθ. 679/2016 και από το άρθ. 29 Ομάδα Εργασίας (η Επιτροπή έχει την εξουσία να διαπιστώνει αυτή την επάρκεια μέσω ειδικής απόφασης και σχετικά με αυτό το σημείο, ανατρέξτε στον κατάλογο των αποφάσεων στον ιστότοπο του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  www.garante privacy.it).

Ελλείψει απόφασης επάρκειας σύμφωνα με το άρθ. 45 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο. 46 - 47 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 679/2016.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθ. 45 του Α.Ε. 679/2016 ή επαρκείς εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθ. 46 του προαναφερθέντος Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, η μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε μια χώρα θα επιτρέπεται μόνο με την παρουσία εξαιρέσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθ. 49 της ΥΕ 679/2016.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις επαρκείς εγγυήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θα είναι σε κάθε περίπτωση πάντα διαθέσιμη στα κεντρικά γραφεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@sportproitalia.com

 

i) Ανακατεύθυνση σε εξωτερικούς ιστότοπους

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα κοινωνικά πρόσθετα, τα οποία είναι ειδικά εργαλεία που σας επιτρέπουν να ενσωματώνετε τις λειτουργίες κοινωνικού δικτύου απευθείας σε έναν ιστότοπο (για παράδειγμα το λογότυπο Facebook, Instagram). Κάθε ένα από τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων στον Ιστότοπο προσδιορίζεται από το λογότυπο που ανήκει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγμα το λογότυπο του Facebook. Εάν ο χρήστης αλληλεπιδράσει με την προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιούνται απευθείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που επεξεργάζεται τα δεδομένα ως ανεξάρτητος κάτοχος, επομένως προκειμένου να ληφθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους θεραπείας, δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου των σχετικών κοινωνικών δικτύων

 

ιβ) Δικαιώματα του ενδιαφερομένου 

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται στην επεξεργασία που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες, σας αναγνωρίζεται ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα: 

- Πρόσβαση (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ 2016/679): ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων εγγυάται το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν το ενδιαφερόμενο μέρος. 

- Διόρθωση (άρθρο 16 Καν. ΕΕ 2016/679): ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, διορθώνει ανακριβή προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

- Ακύρωση (άρθρο 17 του κανονισμού ΕΕ 2016/679): ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου μέρους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία. το ενδιαφερόμενο μέρος ανακαλεί τη συγκατάθεση· το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχει νόμιμος επιτακτικός λόγος για να προχωρήσει η επεξεργασία· τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

- Περιορισμός (άρθρο 18 του κανονισμού ΕΕ 2016/679): ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων περιορίζει την επεξεργασία κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέρους όταν: το ενδιαφερόμενο μέρος αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη και το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτίθεται στην ακύρωση των δεδομένων αλλά ζητά τον περιορισμό της επεξεργασίας· τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά είναι απαραίτητα για τη διαπίστωση, άσκηση, υπεράσπιση δικαιώματος στο δικαστήριο· το ενδιαφερόμενο μέρος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία και αναμένει την επικράτηση των νόμιμων λόγων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων σε σχέση με αυτούς του ενδιαφερόμενου μέρους.

  - Φορητότητα (άρθρο 20 ΕΕ Καν. 2016/679): νοείται ως το δικαίωμα λήψης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων σε δομημένη μορφή κοινής χρήσης και αναγνώσιμη από αυτόματη συσκευή για τη μετάδοσή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια. 

- Εναντίωση στην επεξεργασία (άρθρο 21 Κ.Ε.Ε. 2016/679): ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. 

  -Ασκήστε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, εάν δοθεί για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας έως ότου ανακληθεί η προαναφερθείσα συγκατάθεση.

- Πρόταση καταγγελίας στον Εγγυητή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 51 Καν. ΕΕ 2016/679). 

Η άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων μπορεί να ασκηθεί με γραπτή επικοινωνία που θα σταλεί με email στη διεύθυνση  info@sportproitalia.com .

Ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής στην ακόλουθη διεύθυνση SportPro Italia snc Via Degli Ottoboni, 16 -20148- ΜΙΛΑΝΟ σελ. iva 09788680966 - pec: sportproitalia@pec.it

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα φροντίσει να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε με τον χρήστη

Φόρμα επικοινωνίας (βούληση του χρήστη)

Προσωπικά Δεδομένα: email και όνομα

Διαχείριση ετικετών

Διαχειριστής ετικετών Google

Προσωπικά δεδομένα: Cookies και δεδομένα χρήσης

Στατιστικά στοιχεία (εάν επιβεβαιωθεί ρητά θα)

Google Analytics με ανώνυμη παρακολούθηση μετατροπών IP και Facebook Ads

Προσωπικά δεδομένα: Cookies και δεδομένα χρήσης

Προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Γραφικό στοιχείο Instagram

Προσωπικά δεδομένα: Cookies και δεδομένα χρήσης

Διαχειριστείτε τις επαφές και στείλτε μηνύματα

Mailup

Προσωπικά Δεδομένα: email και όνομα

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στον Χρήστη ή για την πώληση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και πιθανής παράδοσης.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μπορεί να είναι αυτά που σχετίζονται με την πιστωτική κάρτα, τον τρεχούμενο λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή άλλα μέσα πληρωμής που παρέχονται. Τα δεδομένα πληρωμής που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο εξαρτώνται από το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται.

 

Λίστα cookies που συλλέγουμε ή μπορούμε να συλλέξουμε μέσω της χρήσης του ιστότοπου.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα cookies που συλλέγουμε και τις πληροφορίες που περιέχουν.

Απαραίτητα Cookies - Τεχνικά:

 

Όνομα COOKIE

Περιγραφή των COOKIES

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ

Η συσχέτιση με το καλάθι αγορών σας.

CATEGORY_INFO

Διατηρεί τις πληροφορίες της κατηγορίας σελίδων, επιτρέποντάς σας να βλέπετε τις σελίδες πιο γρήγορα.

ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Τα προϊόντα που έχετε στη λίστα Σύγκριση προϊόντων

ΝΟΜΙΣΜΑ

Το νόμισμα που προτιμάτε

ΠΕΛΑΤΗΣ

Μια κρυπτογραφημένη έκδοση του αριθμού αναγνώρισης πελάτη στο κατάστημα.

CUSTOMER_AUTH

Μια ένδειξη εάν είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή ή όχι.

CUSTOMER_INFO

Μια κρυπτογραφημένη έκδοση της ομάδας χρηστών στην οποία ανήκετε.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Παραδώστε το Αναγνωριστικό τμήματος του πελάτη

EXTERNAL_NO_CACHE

Μια σημαία που υποδεικνύει εάν η προσωρινή αποθήκευση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

ΜΠΡΟΣΤΑ

Το αναγνωριστικό της συνεδρίας σας στον διακομιστή.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ-ΘΕΑ

Επιτρέπει στους επισκέπτες να αλλάξουν τις παραγγελίες τους.

LAST_CATEGORY

Η τελευταία κατηγορία που επισκεφτήκατε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ_ΠΡΟΪΟΝ

Το πιο πρόσφατο προϊόν που έχετε περιηγηθεί.

ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ

Υποδεικνύει εάν έχει ληφθεί νέο μήνυμα.

NO_CACHE

Υποδεικνύει εάν επιτρέπεται η χρήση της κρυφής μνήμης.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Ένας σύνδεσμος προς πληροφορίες που σχετίζονται με το καλάθι σας και με το ιστορικό προβολών, εάν ζητηθεί στον ιστότοπο.

ΣΕ

Το αναγνωριστικό οποιασδήποτε έρευνας στην οποία συμμετείχατε.

POLLN

Πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε έρευνα στην οποία έχετε συμμετάσχει.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Τα στοιχεία που συγκρίνατε πρόσφατα.

STF

Πληροφορίες για προϊόντα που έχετε μοιραστεί μέσω email με έναν φίλο.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το κατάστημα ή η γλώσσα που έχετε επιλέξει

cookieConsentGranted

Υποδεικνύει εάν ένας πελάτης έχει επιτρέψει τη χρήση cookies

VIEWED_PRODUCT_IDS

Τα προϊόντα που είδατε πρόσφατα

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΘΥΜΩΝ

Μια κρυπτογραφημένη λίστα με τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στη Λίστα επιθυμιών σας.

WISHLIST_CNT

Ο αριθμός των προϊόντων στη Wishlist σας.

Άλλοι τύποι cookies (συμπεριφορά και δημιουργία προφίλ) ή εργαλεία τρίτων

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να μην απαιτούν τη συγκατάθεση του Χρήστη ή να τις διαχειρίζεται απευθείας ο ιδιοκτήτης - ανάλογα με το τι περιγράφεται - χωρίς τη βοήθεια τρίτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό, συνιστάται να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου των υπηρεσιών που αναφέρονται.

 

Κουμπί "μου αρέσει" και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Facebook, Inc.)

Το κουμπί "Μου αρέσει" και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης Facebook είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, που παρέχονται από την Facebook, Inc.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου

 

 

Επαναληπτικό μάρκετινγκ AdWords (Google Inc.)

Το AdWords Remarketing είναι μια υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ και στόχευσης συμπεριφοράς που παρέχεται από την Google Inc. που συνδέει τη δραστηριότητα αυτού του διαδικτυακού χώρου με το διαφημιστικό δίκτυο Adwords και το Doubleclick Cookie.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου - Εξαίρεση

 

Google Analytics (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την παρακολούθηση και την εξέταση της χρήσης αυτού του διαδικτυακού χώρου, τη σύνταξη αναφορών και την κοινή χρήση τους με άλλες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για να προσαρμόσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Η IP του χρήστη είναι ανώνυμη: Απόκρυψη IP

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου - Εξαίρεση

 

Γραμματοσειρές Google (Google Inc.)
Το Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης στυλ γραμματοσειράς που διαχειρίζεται η Google Inc. που επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενο στις σελίδες της.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ - Πολιτική Απορρήτου 

Παραδείγματα χρήσης:

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, για παράδειγμα:

 • Κάνουν ορισμένες υπηρεσίες, όπως η πληρωμή, πιθανές που διαφορετικά δεν θα λειτουργούσαν

 • Επιτρέπουν σε μια υπηρεσία να αναγνωρίζει τη συσκευή σας, για να μην εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας

 • Υπολογίζουν πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολύνουν τη χρήση τους και να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χωρητικότητα για γρήγορη πλοήγηση

 • Αναλύουν δεδομένα για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τις δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε.

Εάν δεν μας εξουσιοδοτήσετε να χρησιμοποιούμε cookies, ορισμένες λειτουργίες και σελίδες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμένεται. Για παράδειγμα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα αγορών σας. Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν αρχεία cookie που μπορεί να υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή σας, διαβάστε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας κάνοντας κλικ στο στοιχείο "Βοήθεια" στο σχετικό μενού. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, συμβουλευόμενοι τον ιστότοπο www.aboutcookies.org ή κάνοντας κλικ στο "Βοήθεια" στο μενού του προγράμματος περιήγησής σας ή συμβουλευόμενοι τη νομοθεσία " Προσδιορισμός απλοποιημένων διαδικασιών για τις πληροφορίες και την απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies «της 8ης Μαΐου 2014 (Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 126 της 3ης Ιουνίου 2014)


 

Άμεση διαχείριση των cookies:

Είναι δυνατός ο έλεγχος και η διαγραφή μεμονωμένων cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης. Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο "Βοήθεια" στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο επάνω μέρος, από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν, από την άλλη πλευρά, γνωρίζετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, κάντε κλικ σε αυτό που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης cookie.

 

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

 

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

 

Σαφάρι

http://www.apple.com/legal/privacy/

 

Προειδοποίηση: η ολική ή μερική απενεργοποίηση των τεχνικών cookies μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου. 

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Τα υποκείμενα στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβουν επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη τέτοιων δεδομένων και να γνωρίζουν το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να επαληθεύσουν την ακρίβειά τους ή να ζητήσουν την ενσωμάτωση ή επικαιροποίηση ή διόρθωσή τους (άρθρο 7 της Νομοθεσίας υπ' αριθμ. 196/2003 διάταγμα).

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, δικαιούται κανείς να ζητήσει ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία τους.

Τα αιτήματα πρέπει να απευθύνονται στην Sportpro italia snc

Σας ενημερώνουμε ότι, για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, η πύλη μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε. Δεν φέρουμε ευθύνη για σφάλματα, περιεχόμενα, cookies, δημοσιεύσεις παράνομου ανήθικου περιεχομένου, διαφημίσεις, banner ή αρχεία που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί απορρήτου από ιστότοπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς στους οποίους γίνεται αναφορά. Για τη βελτίωση της προσφερόμενης υπηρεσίας, μια άμεση αναφορά δυσλειτουργιών, καταχρήσεων ή υποδείξεων είναι ευπρόσδεκτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@sportproitalia.com


 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΩ

CF 09788680966 
ΑΦΜ 09788680966
 
Αριθμός REA MB MI-2114150
Μετοχικό κεφάλαιο 2.000,00 €
Αντιπρόσωπος της εταιρείας PULIGA MARCO

bottom of page